ചാന്ദ്രദിന ക്വിസ് 2019 Hs തലം | ഭാഗം 1 | Chandradina quiz Malayalam,lunar day quiz
250+ ചാന്ദ്രദിന ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ

നുഷ്യനെ ആദ്യമായി ചന്ദ്രനിൽ ഇറക്കിയ ബഹിരാകാശ ദൗത്യമായിരുന്നു അപ്പോളോ 11

source

Your reaction?
Angry Angry
0
Angry
Cute Cute
0
Cute
Fail Fail
0
Fail
Geeky Geeky
0
Geeky
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
OMG OMG
0
OMG
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF

ചാന്ദ്രദിന ക്വിസ് 2019 Hs തലം | ഭാഗം 1 | Chandradina quiz Malayalam,lunar day quiz

log in

Become a part of our community!
Don't have an account?
sing up

reset password

Back to
log in

sing up

Join ShomiBuzz Community

Captcha!
Back to
log in